Reactie ROV op de reactie van het kabinet op het advies van de Onderwijsraad “Grenzen stellen, ruimte laten”

Multicultureel

De ROV is blij dat het kabinet in reactie op het advies van de Onderwijsraad geen nieuwe wetten en regelgeving aankondigt die artikel 23 van de Grondwet verder gaan inperken. Verder onderschrijft de ROV de mening van het kabinet dat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs nooit een startpunt mag zijn voor het creëren van een situatie op school waarin kinderen zich niet veilig voelen of waar er onderling geen respect is. 
Aan de andere kant maakt de ROV zich ernstig zorgen over het basistandpunt van het kabinet, namelijk dat burgerschap het vertrekpunt van al het onderwijs zou zijn. De ROV is het daar fundamenteel mee oneens. Natuurlijk is burgerschap belangrijk, maar de school is niet van de staat. Onderwijs is van elke burger en daarom zijn de scholen zeker ook van de ouders en van de leerkrachten. En omdat onze samenleving pluriform is, zijn de scholen dat ook. Voor ons als ouders is het cruciaal dat er scholen zijn waar de kinderen op grond van een christelijke basisonderwijs en burgerschap aangeboden krijgen en levensbeschouwelijk gevormd worden. Natuurlijk krijgen ze ook te horen dat er ook andere opvattingen zijn en maken ze uiteindelijk hun eigen keuzes. Maar voor ouders is het fundamenteel dat we de kinderen een basis meegeven in overeenstemming hun overtuigingen.