Doelstelling ROV

Ontstaan en doelstelling

Het statutaire doel van de ROV luidt als volgt:

De vereniging stelt zich ten doel:

a. Het behartigen van de belangen en het ondersteunen en adviseren van haar leden
b. Het bevorderen van de harmonie tussen de onderwijsinstellingen en ouders
c. Het bevorderen van de bewustwording van haar leden ten aanzien van christelijk onderwijs op reformatorische grondslag

Om het bestaansrecht van de ROV scherp te krijgen, is het goed om terug te gaan naar de notitie die als basis is gebruikt voor de oprichting van de ROV. Deze notitie is in 2009 opgesteld door de VGS en aan de hand van deze notitie is de VGS het gesprek aangegaan met aanpalende organisaties om te komen tot een oudervereniging. Hier worden enkele citaten weergegeven om de motieven, die in 2009 speelden om tot de ROV te komen, bloot te leggen.

“Vanuit de overheid wordt al enige jaren gestimuleerd om ook de ouders als zelfstandige stem te laten meespreken in het onderwijsdebat. In november 2005 hebben besturen-, personeels- en ouderorganisaties een intentieverklaring ‘versterking school-ouderbetrokkenheid’ ondertekend. Deze is ook door de VGS ondertekend. Daarin wordt als belangrijk onderdeel van de ouderbetrokkenheid het opzetten en onderhouden van een ouderorganisatie genoemd. Hieruit blijkt dat het de wens van de overheid is de stem van de ouders te versterken en te formaliseren. Tevens is het de wens de overheid dat er een aanspreekpunt komt waar ouders met hun vragen terecht kunnen.”

“Het hebben van een ouderorganisatie is van belang omdat de overheid vraagt om het standpunt van de reformatorische ouders in bepaalde kwesties. In bepaalde bestuurlijk overlegstructuren zijn de ouderorganisaties voor de overheid een belangrijke gesprekspartner. Voor de reformatorische ouders is het belangrijk dat er een eenduidig antwoord en een eenduidige visie wordt uitgedragen. Behalve met O&O en OCW is de minister verplicht om continu contact met ouderorganisaties te onderhouden”

Missie

Onze missie is: “Ouders betrekken bij onze scholen”
Het één staat niet los van het ander. Waar een goede samenwerking tussen school en ouders wordt bewerkstelligd, zorgt dit ervoor dat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen zich beter ontwikkelen wanneer ouders maximaal betrokken zijn bij het onderwijs.
Een missie is tijdloos, de visie betreft vaak een periode.

Visie

De ROV onderscheidt een tweetal onderdelen in de visie die de missie ondersteunen.

  • Mening achterban vertolken:

De ROV ziet het als haar missie om bij de overheid, in de politiek en andere organisaties de ouders uit haar achterban te vertegenwoordigen. De mening van ouders wat het onderwijs aan hun kinderen betreft is heel belangrijk geworden voor de besluitvorming en wetswijzigingen of -voorstellen.

  • Ouderbetrokkenheid bevorderen:

Ouderbetrokkenheid is een actueel punt. Vanuit het ministerie van Onderwijs wordt dit punt al een aantal jaren gestimuleerd. Het blijkt uit onderzoek dat wanneer er op een goede wijze invulling wordt gegeven aan werkbare vormen van ouderbetrokkenheid dit op een school een positief effect heeft op de (leer-)prestaties van een kind.

Ledengroei

Om voor wat betreft deze twee genoemde zaken de nodige impact te hebben, wil de ROV graag groeien wat betreft het ledenaantal. Meer leden geeft meer ‘recht van spreken’ en geeft meer inkomsten om de doelstelling te verwezenlijken. De contributie van de leden is de meest belangrijke en vaste bron van inkomsten voor de ROV. Het streven is dat dit in de toekomst ruimte gaat geven om een beperkte dienstverlening (voor de leden en de stakeholders) met een duidelijke focus op te zetten.

De ROV richt zich primair op de ouders. Daarnaast zijn scholen, directies, leerkrachten en schoolbesturen onze doelgroepen.

De primaire stakeholders zijn de organisaties waar op thema mee samengewerkt wordt. Dit zijn o.a. Ouders & Onderwijs, VOO, Ouders van Waarde, Helpende Handen, RMU, VGS, Driestar Educatief, VBSO, TCC, GezinsPlatform.NL en andere op ouders en onderwijs gerelateerde organisaties.

De ROV ziet beïnvloeding en netwerken als één van haar hoofdtaken. Een belangrijk terrein van beïnvloeding is de politiek. We zijn structureel in gesprek om vanuit onze achterban de spelers in het politieke speelveld te beïnvloeden teneinde de belangen van het reformatorisch onderwijs, en dus van de betrokken ouders en kinderen, te verdedigen en bijvoorbeeld de wetgeving daartoe te beïnvloeden. Proactief anticiperen op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is daarbij noodzaak. De ROV zoekt daarin ook de samenwerking met andere partijen in het speelveld.

Externe betrekkingen

Er wordt planmatig en structureel geïnvesteerd in samenwerking met andere partijen in hetzelfde speelveld. Met de juiste frequentie wordt overleg met een vooraf afgestemde agenda gevoerd. Dit mede ingegeven door de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Naast structureel overleg moet er ruimte blijven voor ad-hoc afstemmingen, daar niet alles even voorspelbaar is.