Ouderadviesraad Ouders & Onderwijs bespreekt advies Onderwijsraad

Op woensdag 16 juni kwam de Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs voor de derde keer bijeen. Deze raad, bestaande uit regionale en landelijke ouderorganisaties, adviseert Ouders & Onderwijs over de inhoudelijke koers en bespreekt onderlinge samenwerkingsmogelijkheden. Deze keer werd er gesproken over twee hoofdonderwerpen: de gezamenlijke lobby namens ouders en het advies van de Onderwijsraad t.a.v. brede brugklassen.

Gezamenlijke lobbyactiviteiten
Afgelopen periode hebben de ouderorganisaties regelmatig samengewerkt om de stem van ouders krachtig te laten horen. Zo zijn er brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over het Nationaal Programma Onderwijs en de corona-aanpak. Ook stuurden de ouderorganisaties gezamenlijk een brief naar informateur Mariëtte Hamer. Tijdens de Ouderadviesraad werd teruggeblikt en vooruitgekeken. We zien dat de gezamenlijke aanpak zijn vruchten afwerpt. In de toekomst zal steeds worden bekeken welke onderwerpen voor ouders urgent zijn en waar mogelijkheden zijn om samen op te trekken.

Advies Onderwijsraad
Onlangs verscheen een advies van de Onderwijsraad over een driejarige gelijke brugklas voor alle leerlingen. Doel hiervan is het vergroten van de kansengelijkheid door later te selecteren en het meer kansen bieden aan laatbloeiers. De ouderorganisaties zijn het erover eens dat alle kinderen gelijke kansen verdienen in het onderwijs. Wel vragen zij zich af of het advies wel het juiste antwoord is op het vraagstuk dat er ligt. En of er binnen het huidige stelsel niet veel snellere en effectievere ingrepen mogelijk zijn. Bovendien zijn er twijfels over de wenselijkheid van een dergelijke stelselwijziging in de komende jaren. De ouderorganisaties vinden het een gemiste kans dat ouders, leraren en leerlingen niet zijn betrokken bij de totstandkoming van het advies.
Bij deze bijeenkomst van de Ouderadviesraad waren vertegenwoordigers aanwezig van Voor Werkende Ouders, de Reformatorische Oudervereniging, Oudervereniging Balans, Ouders010, OCO Amsterdam, het Netwerk Ouderinitiatieven en de Vereniging Openbaar Onderwijs (waarnemend). De Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs is in 2020 opgericht.